?

Log in

No account? Create an account
Belarusian fans of Vanilla Ninja [entries|archive|friends|userinfo]
Belarusian fans of Vanilla Ninja

[ website | Афіцыйны сайт Vanilla-Ninja. ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [May. 20th, 2009|12:36 am]
Belarusian fans of Vanilla Ninja

amberss
Прывітаньне!
у прынцыпе, гэтая суполка была зроблена на будучыню і яна не плянавалася абнаўляцца ў бліжэйшы час. але ж тут раптам зьявіліся 2 чалавекі,якія хочуць яе праглядаць.
так вот вопрос-нужны ли вам ванильные новости?
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]